کالیفرنیا

چه هتلی

شهر California از شهرهای کشور آمریکا است.

ویزای آمریکا

کشور

مدت ویزا

قیمت ویزا

تحویل ویزا

مدارک لازم جهت اخذ ویزا

ویزای آمریکا

وقت سفارت و واریزی سفارت از دبی و آنکارا

65$+160$

در اسرع وقت

اسکن گذرنامه +فرم ds160

ویزای آمریکا

وقت سفارت و واریزی سفارت از دبی و آنکارا

65$+160$

در اسرع وقت

اسکن گذرنامه +فرم ds160